بایگانی/آرشیو وبگاه ها

سامیری درس 10 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 10 سطح High 1 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 10 های 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

فایل

خرید تستس

سامیری درس 8 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 8 سطح High 1 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 8 های 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 6 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 6 سطح High 1 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 6 های 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

رایتینگ درس 6 ادونس 1

Topic : Differences between e-mails and letters

Words Count : 111

رایتینگ درس 5 ادونس 1

Topic : Similarities between cellphones and pocket PC

Words Count : 96

رایتینگ درس 4 ادونس 1

Topic : Kinds of countries: developed, developing, and underdeveloped

Words Count : 113

رایتینگ درس 3 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : Letter of a party you recently attended
Words Count : 157

رایتینگ درس 4 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : Complaining about an item you just bought
Words Count : 192

رایتینگ درس 5 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : A letter of job application in response to an advertisement 
Words Count : 191

رایتینگ درس 6 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : An email to a customer about advertising a product
Words Count : 106

رایتینگ درس 6 ادونس 2

Topic : Summary of a movie I enjoyed watching

Words Count : 136

رایتینگ درس 5 ادونس 2

Topic : One of my best holidays experience

Words Count : 124

رایتینگ درس 4 ادونس 2

Topic : The effects of improved technology on your life

Words Count : 135

رایتینگ درس 3 ادونس 2

Topic : The causes of air pollution in big cities

Words Count : 119

رایتینگ درس 2 ادونس 2

Topic : How people get married in Iran

Words Count :201

رایتینگ درس 1 ادونس 2

Topic : How to cure a bad cold

Words Count : 113

 

سامیری درس 4 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 4 سطح High 1 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 4 های 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 9 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 9 سطح High 1 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 9 های 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 5 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 5 سطح High 1 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 5 های 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 1 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 1 سطح High 1 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 1 های 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 6 های 3

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 6 سطح High 3 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 6 های 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 7 های 3

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 7 سطح High 3 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 7 های 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 2 های 2

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 2 سطح High 2 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 2 های 2” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

 

سامیری درس 1 های 2

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 1 سطح High 2 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 1 های 2” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

 

سامیری درس 10 های 3

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 10 سطح High 3 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 10 های 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 9 های 3

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 9 سطح High 3 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 9 های 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 8 های 3

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 8 سطح High 3 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 8 های 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 5 های 3

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 5 سطح High 3 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 5 های 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

سامیری درس 4 های 3

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 4 سطح High 3 را خریداری کنید. 

توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات 

 خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری 

مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 4 های 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر 

روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری ها

در دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از 

واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید.

 

Secured By miniOrange