بایگانی/آرشیو وبگاه ها

متن لیسینینگ درس5 ادونس3

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 5 ادونس 3 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 5 ادونس 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 3 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 3 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 3 Writings

 

متن لیسینینگ درس3 ادونس3

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 3 ادونس 3 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 3 ادونس 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 3 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 3 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 3 Writings

 

متن لیسینینگ درس2 ادونس3

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 2 ادونس 3 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 2 ادونس 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 3 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 3 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 3 Writings

 

متن لیسینینگ درس1 ادونس3

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 1 ادونس 3 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 1 ادونس 3” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 3 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 3 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 3 Writings

 

متن لیسینینگ درس6 ادونس2

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 6 ادونس 2 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 6 ادونس 2” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 2 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 2 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 2 Writings

 

متن لیسینینگ درس5 ادونس2

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 5 ادونس 2 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 5 ادونس 2” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 2 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 2 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 2 Writings

 

متن لیسینینگ درس4 ادونس2

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 4 ادونس 2 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 4 ادونس 2” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 2 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 2 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 2 Writings

 

متن لیسینینگ درس3 ادونس2

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 3 ادونس 2 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 3 ادونس 2” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 2 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 2 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 2 Writings

 

متن لیسینینگ درس2 ادونس2

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 2 ادونس 2 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 2 ادونس 2” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 2 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 2 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 2 Writings

 

متن لیسینینگ درس1 ادونس2

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 1 ادونس 2 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 1 ادونس 2” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 2 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 2 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 2 Writings

 

متن لیسینینگ درس3 ادونس1

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 3 ادونس 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 3 ادونس 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 1 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 1 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 1 Writings

 

متن لیسینینگ درس2 ادونس1

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 2 ادونس 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 2 ادونس 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 1 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 1 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 1 Writings

 

متن لیسینینگ درس1 ادونس1

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 1 ادونس 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 1 ادونس 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 1 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 1 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 1 Writings

 

متن لیسینینگ درس6 ادونس1

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 6 ادونس 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 6 ادونس 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 1 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 1 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 1 Writings

 

متن لیسینینگ درس5 ادونس1

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 5 ادونس 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 5 ادونس 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 1 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 1 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 1 Writings

 

متن لیسینینگ درس4 ادونس1

دوستان،در این صفحه شما می توانید متن لیسینینگ و مینی لیسینینگ درس 4 ادونس 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خریدهای قبلی می باشد، بدین گونه که بعد از تکمیل کردن فرم اطلاعات خریدار بصورت صحیح و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل مربوطه بصورت قرمز تحت عنوان “دانلود متن لیسینینگ درس 4 ادونس 1” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. همچنین در صورتی که ایمیلتان را در فرم پیش از خرید بصورت صحیح وارد کرده باشید، همزمان یک لینک حاوی فایل خریداری به ایمیل شما ارسال می گردد که اعتبار آن لینک 24 ساعت می باشد. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که  متن لیسینیگ و مینی لیسینینگ هر درس هر دو در یک فایل هستند و نیازی به خرید مجزا نیست. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه Advanced 1 Writings اقدام به تهیه تکالیف رایتینگ های سطح ادونس 1 نمایید که به تازگی تهیه شده اند. Advanced 1 Writings

 

سامیری درس 10 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 10 سطح High 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 10 High 1 ” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری هادر دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه High 1 Vocabulary اقدام به تهیه لغات درس به درس این سطح بنمایید به تازگی تهیه شده اند. High 1 Arranged Vocabulary

سامیری درس 8 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 8 سطح High 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 8 High 1 ” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری هادر دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه High 1 Vocabulary اقدام به تهیه لغات درس به درس این سطح بنمایید به تازگی تهیه شده اند. High 1 Arranged Vocabulary

سامیری درس 6 های 1

دوستان،در این مرحله شما می توانید سامیری مربوط به درس 6 سطح High 1 را خریداری کنید. توجه کنید که مراحل خرید همانند خرید لغات می باشد، بدین گونه که بعد از پر کردن فرم اطلاعات خریدار و پرداخت وجه وارد صفحه نهایی می شوید که در انتهای صفحه لینک دانلود فایل سامیری مربوطه تحت عنوان “دانلود سامیری درس 6 High 1 ” برای شما فعال می گردد که با کلیلک بر روی آن، فایل بصورت اتوماتیک دانلود می شود. تنها نکته ی قابل توجه این می باشد که سامیری هادر دو نسخه با-سوال و بی-سوال تهیه شده اند و دارای تفاوت قیمت جزئی می باشند. شما قبل از واریز وجه می توانید از بین گزینه ها، نسخه مورد نظر را انتخاب بنمایید. همچنین از طریق لینک زیر میتوانید با هدایت به صفحه High 1 Vocabulary اقدام به تهیه لغات درس به درس این سطح بنمایید به تازگی تهیه شده اند. High 1 Arranged Vocabulary

رایتینگ درس 6 ادونس 1

Topic : Differences between e-mails and letters

Words Count : 111

رایتینگ درس 5 ادونس 1

Topic : Similarities between cellphones and pocket PC

Words Count : 96

رایتینگ درس 4 ادونس 1

Topic : Kinds of countries: developed, developing, and underdeveloped

Words Count : 113

رایتینگ درس 3 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : Letter of a party you recently attended
Words Count : 157

رایتینگ درس 4 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : Complaining about an item you just bought
Words Count : 192

رایتینگ درس 5 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : A letter of job application in response to an advertisement 
Words Count : 191

رایتینگ درس 6 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : An email to a customer about advertising a product
Words Count : 106

رایتینگ درس 6 ادونس 2

Topic : Summary of a movie I enjoyed watching

Words Count : 136

رایتینگ درس 5 ادونس 2

Topic : One of my best holidays experience

Words Count : 124

رایتینگ درس 4 ادونس 2

Topic : The effects of improved technology on your life

Words Count : 135

رایتینگ درس 3 ادونس 2

Topic : The causes of air pollution in big cities

Words Count : 119