رایتینگ درس 5 ادونس 3"/>

رایتینگ درس 5 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : A letter of job application in response to an advertisement 
Words Count : 191