رایتینگ درس 6 ادونس 3"/>

رایتینگ درس 6 ادونس 3

تمامی اطلاعات شخصی از قبیل نام، تاریخ، آدرس، شماره و… باید شخصی سازی شوند، زیرا اطلاعات موجود در رایتینگ بصورت پیش فرض بوده و باید تغییر داده شوند
 Topic : An email to a customer about advertising a product
Words Count : 106